GlaxoSmithKline

Medicine

City: Zagreb, Hrvatska

Location: Centar Bundek, Zagreb

Size of property: 950 m2

Year of completion: 2013